Croatian(HR)

Korisne informacije

Medicinska služba

Bolnice i klinike postoje u svim su ve?im gradovima, a ambulante i ljekarne i u manjim mjestima.  Strani turisti koji su obavezno osigurani u svojoj zemlji, za vrijeme privatnog boravka u RH ne pla?aju korištenje hitne zdravstvene zaštite ako Hrvatska i država iz koje dolaze imaju sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, tj. ako imaju ugovorom predvi?ene potvrde o pravu na korištenje zdravstvene zaštite. Zdravstvena zaštita (uklju?uju?i i prijevoz) koristi se za hitne slu?ajeve na na?in i po propisima koji vrijede za hrvatske osiguranike, pri ?emu se na isti na?in sudjeluje i u troškovima zdravstvene zaštite (participacija). Osobe koje dolaze iz država s kojima nije sklopljen ugovor sve troškove zdravstvene zaštite snose osobno.

Veterinarska služba:

Hrvatska je pokrivena mrežom veterinarskih klinika i ambulanti.
Informacije:
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Uprava za veterinarstvo
Web: www.mps.hr

Blagdani i neradni dani:

 • 1. sije?nja - Nova godina

 • 6. sije?nja - Sv. tri kralja

 • Uskrs i Uskrsni ponedjeljak

 • 1. svibnja - Praznik rada

 • Tijelovo

 • 22. lipnja - Dan antifašisti?ke borbe

 • 25. lipnja - Dan državnosti

 • 5. kolovoza - Dan pobjede i

 • domovinske zahvalnosti

 • 15. kolovoza - Velika Gospa

 • 8. listopada - Dan neovisnosti

 • 1. studenoga - Svi sveti

 • 25. i 26. prosinca - boži?ni blagdani

Radno vrijeme trgovina i javnih službi:

Ve?ina trgovina radnim je danom otvorena od 8 do 20 sati, subotom i nedjeljom do 14 sati; u sezoni i dulje. Javne službe i poslovni uredi uglavnom rade od 8 do 16 sati od ponedjeljka do petka.

Pošta i telekomunikacije:

Poštanski su uredi radnim danom otvoreni od 7 do 19 sati; u manjim mjestima od 7 do 14 sati, a neki rade i dvokratno. U ve?im gradovima i turisti?kim mjestima dežurne pošte otvorene su subotom i nedjeljom. Na svim javnim telefonima koriste se telefonske kartice koje se prodaju u poštama i novinskim kioscima. S bilo kojega telefona može se izravno zvati inozemstvo. www.posta.hr

Elektri?ni napon gradske mreže

220 V; frekvencija: 50 Hz

Zaštita okoliša:

Zaštita biološke raznolikosti u skladu je s važe?im propisima EU-a. More za kupanje na hrvatskom Jadranu vrlo je visoke kakvo?e i prema kriterijima EU-a. U slu?aju izvanrednog one?iš?enja okoliša na kopnu obavijestite Centar 112. Za dodatne informacije o okolišu kontaktirajte Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ure?enja i graditeljstva, Upravu za zaštitu okoliša na telefon +385 1 3782-111 ili preko Internet stranice www.mzopu.hr

U slu?aju nesre?e zatražite pomo? na broju 112!

Taj broj mogu?e je pozvati u bilo koje doba dana i no?i, neovisno o tome gdje se nalazite u Republici Hrvatskoj.
Telefonski se poziv ne napla?uje.
Poziv je mogu?e ostvariti putem svih operatora i svim telefonskim ure?ajima odabirom broja 112.

U slu?aju nesre?e Centar 112 omogu?it ?e vam razgovor i na jednom od stranih jezika:

 • engleskom

 • njema?kom

 • talijanskom

 • francuski

 • ma?arskom

 • slova?kom

Broj 112 nazovite  Ako vam je potrebna:

 • hitna medicinska pomo?

 • pomo? vatrogasaca

 • pomo? policije

 • pomo? gorske službe spašavanja

 • hitna veterinarska pomo?

 • pomo? drugih hitnih službi i operativnih snaga zaštite i spašavanja.

Ako primijetite:

 • požar, istjecanje opasnih tvari, one?iš?enje pitke vode, potoka, rijeka ili mora, druge pojave koje predstavljaju opasnost za život ili zdravlje ljudi ili životinja, kulturnih dobara i okoliša...

Kada zovete 112, recite:

 • što se dogodilo

 • gdje se dogodilo

 • kada se dogodilo

 • ima li ozlije?enih

 • kakve su ozljede

 • kakvu pomo? trebate

 • tko zove.

Protupožarna zaštita:

Provjerite jeste li poduzeli sve da sprije?ite požar!
Ne bacajte zapaljene ili zapaljive predmete u okoliš!
Poštujte znakove zabrane loženja vatre!
Pazite da vaše parkirano vozilo ne zatvara vatrogasne pristupe i prilaze.

Što u?initi u slu?aju požara?

 • Požar odmah dojavite vatrogascima na telefonski broj 93 ili pozovite pomo? na 112!

 • Upotrijebite ru?ni aparat (ako je dostupan) za po?etno gašenje požara i gasite požar samo ako ne ugrožavate sebe i druge.

 • Obavijestite osobe iz okoline o pojavi požara.

 • Evakuirajte ljude na siguran na?in.

 • Ne ulazite u stubište ako je ispunjeno dimom i ne koristite se dizalom.

 • Ako zbog zadimljenosti ne možete iza?i iz zgrade, zatvorite sve prozore i vrata kako biste sprije?ili ulazak dima u vaše prostore.

 • Ako ste zato?eni u stanu, ?ekajte vatrogasce na prozoru kako bi vas vidjeli jer su vatrogasna vozila namijenjena i za spašavanje s visina. SLIJEDITE UPUTE VATROGASACA.

Traganje i spašavanje:

U slu?aju nesre?a na kopnu ili moru nazovite 112 (jedinstveni broj za sve hitne situacije), a u slu?aju nesre?e na moru nazovite 9155 (Nacionalnu središnjicu za traganje i spašavanje na moru) ili 112.

Aktivnosti na otvorenom:

 • obavijestite rodbinu ili prijatelje o ruti ili planu svojeg putovanja

 • hodajte po ozna?enim stazama i putovima

 • osigurajte dostatne koli?ine vode

 • pripremite odgovaraju?u odje?u i obu?u

 • pripremite pokretni telefonski ure?aj (mobitel)

 • pratite obavijesti o vremenskoj prognozi

 • ne palite vatru

 • ne bacajte opuške i zapaljive predmete u prirodu.

NA CESTI:

 • tijekom turisti?ke sezone izbjegavajte prometne gužve (vožnju vikendima i praznicima)

 • vozite odmorni

 • prilagodite brzinu uvjetima na cesti i ograni?enjima brzine

 • u slu?aju gužve, budite strpljivi (imajte dostatne koli?ine vode).

NA MORU:

 • ne izlažite se opasnostima prilikom plivanja i ronjenja

 • izlažite se suncu umjereno upotrebljavajte zaštitna sredstva

 • ne precjenjujte vlastite sposobnosti

 • pratite obavijesti o vremenskoj prognozi.

Radijske vijesti na stranim jezicima u turisti?koj sezoni:

Hrvatski radio na nekoliko programa emitira emisije na stranim jezicima namijenjene turistima u Hrvatskoj. Na Prvom programu Hrvatskog radija svaki dan u 20.05 emitira se emisija na engleskom jeziku u trajanju do 10 minuta.
U vrijeme ljetne sezone na Drugom programu Hrvatskog radija (98,5 Mhz sjeverozapadna Hrvatska i dubrova?ko primorje; 105,3 Mhz Istra; 96,1 Split; 98,9 makarsko primorje; 93,3 Gorski kotar) uz redovite vijesti na hrvatskom jeziku bit ?e i svaki puni sat od 8.00 do 21.00 vijesti na engleskom, njema?kom, talijanskom i ?eškom jeziku, a HAK ?e izvještavati o stanju na cestama na engleskom i njema?kom jeziku.

U istom razdoblju ljeti svaki puni sat emitiraju se vijesti i izvješ?a o stanju na cestama izravno iz studija Tre?eg programa Austrijskog radija, RAI-a Uno, britanskog VIRGIN radija, Radio Praga i me?unarodnog programa Hrvatskog radija – Glas Hrvatske. ?eške turiste ljeti novinari Radio Praga jedanput na dan informiraju putem regionalnih postaja: Radio Splita, Radio Dubrovnika i Radio Rijeke.

 

Posjete SadrĹľajima : 238080